عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن:

انتشار جلد چهارم کتاب «پیام های آسمانی» در آینده نزدیک

عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از انتشار جلد چهارم کتاب پیام های آسمانی ویژه گروه سنی کودکان و نوجوانان در آینده نزدیک خ

۱۳۹۹/۰۲/۳۰