در جمع مراکز و موسسات قرآنی اتفاق افتاد؛

ارائه گزارش فعالیت های همایش مرجعیت علمی قرآن کریم

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین دکتر یوسفی مقدم دبیر علمی همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم  در جمع مراکز و موسسات قرآنی به تشریح فعالیت های همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کر

۱۴۰۲/۰۹/۱۹
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳