حجت‌الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم:

برهان منکران مرجعیت علمی قرآن مستدل نیست

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن گفت: شاطبی دو دلیل بر نفی مرجعیت علمی می‌آورد و ذهبی هم چند دلیل دیگر بر آن می‌افزاید ولی این سخنان مستدل و مورد قبول نیست.‌

۱۴۰۳/۰۳/۲۶
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳