کاندیدای اصلح از دیدگاه قرآن/ ۲

مجلس شورای اسلامی نیازمند افراد امین، لایق و مدیر است

سرنوشت ملت بزرگ ایران با داشتن هدف‌های مهم و نیز درگیر بودن با انواع مشکلات بیرونی و داخلی، نیاز به افرادی امین و لایق دارد تا با مدیریت صحیح و درست، بتواند این

۱۴۰۲/۱۲/۰۹
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳