استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن

نام نشریهفقه و مبانی حقوق اسلامی

نام نویسندهجمال الدین علی خواجه پساوه ئی

بررسی تطبیقی آیین وضو

نام نشریهفقه و مبانی حقوق اسلامی

نام نویسندهمحمد رضا رضوان طلب

پژوهشي پيرامون فقه القرآن

نام نشریهفقه و مبانی حقوق اسلامی

نام نویسندهسید رضا موسوی

عدالت كيفري در سيستم جزايي قرآن

نام نشریهفقه و مبانی حقوق اسلامی

نام نویسنده سيد محمد باقر حجتي – سيد احمد ميريان