تبیین دستاوردهای اجتماعی مقاومت از منظر قرآن

نام نشریهمجموعه مقالات همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

نام نویسندهخدیجه حسین‌زاده, زهرا محمدی, مریم‌السادات موسوی

نرمش‌قهرمانانه تجلی دیپلماسی مقاومت سیاسی در قرآن

نام نشریهمجموعه مقالات همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

نام نویسندهخدیجه حسین‌زاده, مریم‌السادات موسوی, فاطمه شیربند

طراحی الگوی مقاومت اسلامی از منظر قرآن

نام نشریهمجموعه مقالات همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

نام نویسندهمهدیس حمزه ای, زهرا جانجانی, پردیس حمزه ای

حضرت ابراهیم(ع) الگوی مقاومت

نام نشریهمجموعه مقالات همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

نام نویسندهزینب روستایی, زهرا رحیم‌زاده کوشک قاضی

جلوه‌های مقاومت در نهضت عاشورا و تحلیل عوامل آن

نام نشریهمجموعه مقالات همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

نام نویسندهسیدرضی سیدنژاد, عبدالله نوری گلجائی, محمدمهدی سپهر

بررسی نسبت مقاومت و موفقیت در قوم بنی‌اسرائیل از منظر قرآن کریم

نام نشریهمجموعه مقالات همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

نام نویسندهسیدرضی سیدنژاد, عبدالله نوری گلجائی, محمدمهدی سپهر, علی‌اصغر نصیری

استراتژی مقاومت؛ روش مقابله رسول اکرم در برابر توطئه یهودیان

نام نشریهمجموعه مقالات همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

نام نویسندهسیدرضی سیدنژاد, عبدالله نوری گلجائی, محمدمهدی سپهر, احمد رضایی

گونه‌هایِ استقامتِ زنان الگوی مقاومت در قرآن کریم

نام نشریهمجموعه مقالات همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

نام نویسندهخدیجه حسین‌زاده, زینب‌السادات سجادی‌نژاد, مریم‌السادات موسوی

شاخصه‌های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در قرآن

نام نشریهمجموعه مقالات همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

نام نویسندهسیدحسین شفیعی دارابی, خدیجه حسین‌زاده, صدیقه بنازاده

شاخصه‌های الگوهای مقاومت اسلامی بر اساس آیه 54 سوره مائده

نام نشریهمجموعه مقالات همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

نام نویسندهخدیجه حسین‌زاده, مرضیه مکاری امیری, فاطمه‌سادات حسینی

تبیین دستاوردهای اجتماعی مقاومت از منظر قرآن

نام نشریهمجموعه مقالات همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم

نام نویسندهخدیجه حسین‌زاده, زهرا محمدی, مریم‌السادات موسوی