خاورشناسان قرائت پژوه و آثار آنان

نام نشریهقرائت‌پژوهی

نام نویسندهحسن رضا هفتادر

تبار شناسی احادیث «ترتیل»

نام نشریهقرائت‌پژوهی

نام نویسندهقاسم بستانی

رابطه قرائات و بیانات تفسیری

نام نشریهقرائت‌پژوهی

نام نویسندهمهدی رستم‌نژاد

رابطه معناشناسی با آواشناسی

نام نشریهقرائت‌پژوهی

نام نویسندهمحمود شکیب انصاری, مهدی داغله

هندسه آوایی تلاوت قرآن

نام نشریهقرائت‌پژوهی

نام نویسندهمحمدرضا ستوده‌نیا, حسن فروغی

انتخاب قرائات از دیدگاه امین الاسلام طبرسی

نام نشریهقرائت‌پژوهی

نام نویسندهکریم پارچه باف دولتی

آورا و آهنگ قرآن «ظرفیت‌ها و کارکردها»

نام نشریهقرائت‌پژوهی

نام نویسندهابوالفضل خوش‌منش