عبادت از دیدگاه فخررازی و علامه طباطبایی

نام نشریهپژوهش‌های نفسیر تطبیقی

نام نویسندهمنصور نیک پناه, ابراهیم نوری

فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین

نام نشریهپژوهش‌های نفسیر تطبیقی

نام نویسندهمحمدهادی مفتح, سحر یوسفی

بررسی تأویل از دیدگاه آیت الله معرفت و ابن عربی

نام نشریهپژوهش‌های نفسیر تطبیقی

نام نویسندهابراهیم ابراهیمی, طاهره حاجی علیخانی

بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از منظر تفسیر المیزان

نام نشریهپژوهش‌های نفسیر تطبیقی

نام نویسندهعلی ‏احمد‌ناصح, فرزاد اسفندیاری

تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی

نام نشریهپژوهش‌های نفسیر تطبیقی

نام نویسندهمحمدکاظم شاکر, انسیه عسگری