معناشناسی تاریخی واژه «ربّ»

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهمحمدعلی خوانین‌زاده

معناشناسی «بین» در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهرضا شکرانی, خانم فاطمه گلی, محمد خاقانی

نگاهی به ترجمه قرآن حدادعادل

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهنادعلی عاشوری تلوکی, احمدرضا توکلی

نظرات نحوی ابن‌‌عاشور در توجیه منصوبات متشابه در تفسیر «التحریر و التنویر»

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهمحمود شکیب انصاری, محمود آبدانان مهدی‌زاده, کبری محمدی ساریبگلو

معناشناسی اتهام جنون به پیامبر(ص) با تکیه بر پاسخ‌های قرآن به این اتهام

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهنصرت نیل‌ساز, ولی‌الله حسومی, خلیل پروینی, هادی زینی ملک اباد

کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهحمید احمدیان, نصرالله شاملی, اصغر شهبازی

گونه شناسی توجيه اعراب در قرآن

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهقاسم بستانی, خانم نصره باجی

کارکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در قرآن کريم

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهعلی بنائیان اصفهانی, فائزه پسندی, امیرحسین رسول‌نیا

اثر و جايگاه روابط متنی در دانش اعراب قرآن

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهمحمدرضا ستوده‌نیا, زهرا قاسم‌نژاد

مفهوم شناسی واژه «سلطان» در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهکرم سیاوشی, ابراهیم وکیل

تبارشناسی واژه قرآنی «صلاة»

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهوصال میمندی, شکوفه شریفی‌فر

امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهثمانه علوی, علیرضا عابدی سر اسیا, مهیار علوی مقدم

معناشناسی «ارث» مبتنی بر تحلیل‌های ریشه‌شناختی

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهسیدکاظم طباطبایی, سمیه طاهری, غلامرضا رئیسیان

حوزه معنايی تدبر در قرآن کريم

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهمحمدرضا ستوده‌نیا, مهدی لطفی

بررسی معنی‌شناختی ترکيب «قرّه العين» و معادل‌های فارسی آن

نام نشریهپژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن

نام نویسندهسیدمحمدرضا ابن الرسول, سمیه کاظمی نجف آیادی