تجسد «عیسی مسیح» از دیدگاه مسیحیت و اسلام

نام نشریهطلوع نور

نام نویسندهمحمداسحاق ذاکری, محمدباقر قیومی

حکم «رجلین» در آیه وضو از دیدگاه فریقین

نام نشریهطلوع نور

نام نویسندهسیداحمد حسینی, سیدمحمدنجفی یزدی

وحی و تجربه دینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و دکتر سروش

نام نشریهطلوع نور

نام نویسندهابوالفضل کیاشمشکی, محمدحسین فصیحی

روش شناسی تفسیر ابومنصور ماتریدی

نام نشریهطلوع نور

نام نویسندهمحمدعلی رضایی اصفهانی, صدیق حسین

پژوهشی در بطن قرآن

نام نشریهطلوع نور

نام نویسندهناصر رفیعی, سیدشاه گل حسین سجادی

شیعه در قرآن؛ تفسیر آیه هفت سوره بینه از منظر فریقین

نام نشریهطلوع نور

نام نویسندهمحمدعلی رضایی اصفهانی, محمدیعقوب بشوی

ولایت علمی ائمه (علیهم السلام) از منظر فریقین

نام نشریهطلوع نور

نام نویسندهمحمدمهدی گرجیان, تهران خلیل اویچ