نمونه ای از چند خطاهای مستشرقین (1)

نام نشریهراه حق

نام نویسندهعبدالوهاب حموده – م. حسین بدلزاده