اشاعه نوآوری از دیدگاه قرآن کریم؛ رویکردی نو در بررسی تبلیغ دین

نام نشریهدین و ارتباطات

نام نویسنده سید حسین شرف الدین - اسماعیل صابرکیوج

نوع شناسی مؤلفه‌های ارتباط غیرکلامی در قرآن کریم

نام نشریهدین و ارتباطات

نام نویسنده سهراب مروتی - یارمحمد قاسمی - نرگس شکر بیگی - فرشته دارابی