تناسخ از نگاه قرآن و برهان

نام نشریهپژوهش‌های فلسفی - کلامی

نام نویسندهعلی‌احمد ناصح

قرآن، نزول تاريخى و حضور فرا تاريخى

نام نشریهپژوهش‌های فلسفی - کلامی

نام نویسندهمحمدباقر سعیدی روشن