جایگاه تفسیر علمی و معیارهای آن در تفسیر نمونه

نام نشریهپژوهش های علم و دین

نام نویسندهمحمد مولوی, معصومه خلیلی

نقش و جایگاه عقل در تفسیر الجامع لأحکام القرآن قرطبی

نام نشریهپژوهش های علم و دین

نام نویسندهمحمد رضا ستوده‌نیا, مجید خزاعی, سیدمهدی لطفی

حرکت خورشید از نظرگاه قرآن

نام نشریهپژوهش های علم و دین

نام نویسندهروح الله نجفی

بررسی خواص درمانی میوه های قرآنی و میزان همخوانی آن با یافته های نوین علوم پزشکی

نام نشریهپژوهش های علم و دین

نام نویسنده مرتضی نصیری – امید صادقی – حسام اسحاقی شهرضایی