مبانی قرآنی معرفت شناسی برنامۀ درسی تربیت سیاسی

نام نشریهپژوهش‌های سیاست اسلامی

نام نویسندهسعید بهشتی, محمدصادق حمیدزاده, حسن ملکی

اصالت جنگ یا صلح از منظر دین با تأکید بر آیات قرآن کریم

نام نشریهپژوهش‌های سیاست اسلامی

نام نویسندهعلی تقی‌زاده اکبری, سیدمرتضی حسینی فاضل