الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی مسلمانان با مسیحیان در قرآن کریم

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسندهحبیب‌رضا ارزانی, حامد اهتمام

سیمای شادی در عهد جدید و نقد آن از چشم‌انداز قرآن

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسندهاعظم پرچم, مهدی رجائی

زشتی‌گرايی نفس در حيات انسان از منظر قرآن و مکتب تحليل روانی

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسندهعلی بنائیان اصفهانی, محمدجواد نجفی, حمید طاهر نشاط دوست

بررسی تطبیقی سیمای فرعون در قرآن و عهد قدیم

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسندهاصغر کریمی رکن آبادی, علی‌محمد میرجلیلی, سیدعباس خیراللهی

بررسی مفهوم تأویلگرایی در تفاسیر عرفانی میبدی و ابن عربی

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسندهقدرت‌الله خیاطیان, یاسمن سلمانی

بررسی قملرو جامعیت قرآن در نگرش تفسیری فخررازی و آلوسی بغدادی

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسندهخدیجه خدمتکار, ماشاءالله جشنی