بررسی تطبیقی مجازات های بدنی در قرآن و عهد قدیم

نام نشریهفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی

نام نویسندهسیداحمد میریان, سیدمهدی احمدی, مجتبی اسفندیاری