بررسی تطبیقی مجازات های بدنی در قرآن و عهد قدیم

نام نشریهفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی

نام نویسنده سید احمد میریان – سید مهدی احمدی – مجتبی اسفندیاری