مصلحت‌انديشي قرآن كريم در اِخبار

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهاحمد واعظی, محمدرضا امین

اصول و مبانى تفسير (الفرقان)

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمدرضا امین