بررسی مباحث اختلالات شخصیت مندرج در DSM IV اساس آموزه های وحیانی

نام نشریهعلوم و معارف قرآن کریم

نام نویسندهعلی محمدی آشنانی, محدثه همتیان نجف آبادی

انذار

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهبخش فلسفه و کلام, علی محمدی آشنانی

إله

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلی محمدی آشنانی

اسرافيل

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلی محمدی آشنانی

ابليس

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلی محمدی آشنانی