ابن عباس نابغه تفسیر لغوی قرآن

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسیدمرتضی حسینی

جلوه هایی از تجلی قرآن در قصیده الأشباه مفجع بصری

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسیدمرتضی حسینی

استفهام قرآنی از نگاه مصادر علوم ادبی

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسیدمرتضی حسینی