بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایۀ حدیث نزول قرآن بر هفت حرف

نام نشریهمطالعات فهم حدیث

نام نویسندهمحسن رجبي قدسي, سیّد‌کاظم طباطبایی

تقسيم قرآن به هفت حزب

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمحسن رجبي قدسي