اعجاز هدایتی در قرآن

اعجاز هدایتی در قرآن

پدیدآورعباس کوثری(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

یکی از جلوه های زیبای قرآن، اعجاز هدایتی آن، در معارف اعتقادی و عملی است. قرآن در سوره قصص فرموده: بگو کتابی هدایت بخش تر از این دو از نزد خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم، اگر پیشنهاد تو را نپذیرند، بدان که آنان تنها از هوس های خود پیروی می کنند، در اثر پیش رو این ویژگی با عناوین ذیل تحلیل و بررسی شده است: 1.اعجاز هدایتی قرآن در معارف و اصول اعتقادی؛ 2. اعجاز قرآن در تشریع و بیان احکام؛ 3. اعجاز در جهت قدرت انطباق احکام بر مقتضیات زمان؛ 4.تجلّی لعجاز هدایتی قرآن و هنرمندی تعالیم آن در تربیت انسان های کامل همانند امیر مؤمنان علیه السلام و حضرت صدّیقه طاهره علیه السلام

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید