درآمدی بر اصول تحول فرهنگی (با الهام از نزول تدریجی قرآن)

درآمدی بر اصول تحول فرهنگی (با الهام از نزول تدریجی قرآن)

پدیدآورعبد الکریم بهجت پور(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

تحول فرهنگ دینی فرد و جامعه ، امری روشمند و دارای قواعد و اصول ویژه ای است.قرآن با هدف رساندن موجودات صاحب اختیار به کمال و سعادت فرود آمد. این مهم از ترکیب حکیمانه محتوا و روش تامین شد.به همین منظور قرآن ، نزول تدریجی یافت و انتقال ابعاد ، لوازم و شرایط مفهوم دینی نیز در سراسر قرآن توزیع شد.
برماست تا در کنار شناخت محتوای عمیق قرآن ، روش حکیمانه ی آن را در انتقال مفاهیم دینی کشف کنیم و نظام واره تحول دینی را استخراج نماییم.این کتاب مدخلی بر این مهم است.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول : کلیات
فصل دوم : تحول آفرینی قرآن
فصل سوم : تحول فرهنگی را از کجا آغاز کنیم ؟
فصل چهارم :نقش سبک ترتیب زمان نزول سوره ها در فهم بهتر تحول فرهنگی
فصل پنجم : مقایسه دو سبک تفسیر ترتیب مصحفی و نزولی
فصل ششم : ملاحظاتی درباره سبک تفسیر ترتیب نزولی
فصل هفتم : نمونه هایی از اصول تحول فرهنگی با نگاهی به نزول تدریجی
خاتمه
کتابنامه

 
صفحه از 231