مقبولیت دانش پژوهی اروپایی- آمریکایی در باب قرآن و تفسیر

نام نشریهماهنامه کتاب ماه دین

نام نویسنده اندرو ریپین- ترجمه: سیدعلی آقایی

درنگی در مطالعات قرآنی نوین در غرب

نام نشریهماهنامه کتاب ماه دین

نام نویسنده رضوان سید- ترجمه: سعید زعفرانی زاده

فرهنگ نامه ای قرآنی از لون دیگر

نام نشریهماهنامه کتاب ماه دین

نام نویسندهاسماعیل باغستانی

نقدی بر کتاب مکاتب تفسیری

نام نشریهماهنامه کتاب ماه دین

نام نویسندهسید هدایت جلیلی

مطالعه ساختار زبان شناختی در قرآن

نام نشریهماهنامه کتاب ماه دین

نام نویسنده سلوی محمد العوی - مترجم: ابوالفضل حری