بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن

نام نشریهماهنامه اصلاح و تربیت

نام نویسنده سهراب مروتی – عبدالجبار زرگوش نسب

بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم (بخش دوم)

نام نشریهماهنامه اصلاح و تربیت

نام نویسنده سهراب مروتی – عبدالجبار زرگوش نسب