عرف خاص قرآنی و معناشناسی مفردات(مطالعة تطبیقی: واژه نشوز)

نام نشریهلسان مبین

نام نویسنده نهله غروی نائینی - خلیل پروینی - حامد مصطفوی فرد

ساختار نشانه‌ای شخصیت حضرت مریم(س) در قرآن کریم

نام نشریهلسان مبین

نام نویسنده علی باقر طاهری نیا - زهره حیدری

اسلوب احتباک در قرآن کریم

نام نشریهلسان مبین

نام نویسنده بتول علوی - سید محمد هادی زبرجد

آسیب شناسی آرای نحوی زمخشری در کشاف با تکیه بر دیدگاههای مشاهیر نحو

نام نشریهلسان مبین

نام نویسنده محمود آبدانان مهدیزاده - صادق سیاحی - کیفیه اهوازیان

سبک شناسی سوره مریم (علیها السلام)

نام نشریهلسان مبین

نام نویسنده محمد خاقانی اصفهانی – محمدجعفر اصغری

تکلم و گفت و گوی حیوانات در قرآن کریم

نام نشریهلسان مبین

نام نویسنده علی باقر طاهری نیا – علی نظری – مریم بخشی

اسلوب بیان علت به وسیله جمله اسمیه در قرآن کریم

نام نشریهلسان مبین

نام نویسنده غلامرضا کریمی فرد – فرهاد براتی