تحليل معناشناسي حوزه معنايي تعليم در قرآن عامليت خدا در فرآيند تعليم

نام نشریهفصلنامه ذهن

نام نویسنده محمد ركعي - شعبان نصرتي - محمد رنجبر حسيني

الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی

نام نشریهفصلنامه ذهن

نام نویسنده هادی صادقی- شعبان نصرتی

ارزش سنجی معرفتی در قرآن کریم

نام نشریهفصلنامه ذهن

نام نویسندهغلام حسین جوادپور

منطق در قرآن

نام نشریهفصلنامه ذهن

نام نویسنده- عسکری سیلمانی امیری

چيستى هرمنوتيك

نام نشریهفصلنامه ذهن

نام نویسندهاحمد واعظی