تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینه وحی

نام نشریهفصلنامه حقوق اسلامی

نام نویسنده ناصر قربان نیا – معصومه حافظی