گزيده اي از طرح آيات الاحكام جزايي قرآن مجيد

نام نشریهحقوق

نام نویسندهسیدهاشم بطحائی گلپایگانی

بررسي مباني مشروعيت زندان درقرآن كريم

نام نشریهحقوق

نام نویسندهسهراب مروتی, عبدالجبار زرگوش‌نسب