کتاب‌شناسی قرآن و علوم طبیعی

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهحمید فغفور مغربی, سیدمجید نبوی

شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته‌ای قرآن و سلامت

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهزهرا نقی زاده, محسن رفیع خواه, مهدی اسمعیلی صدرآبادی, نجمه کاظمی

بررسی اثربخشی آیه‌های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهمهناز غیاثی, سیدهمنور یزدی, غلام رضا صرامی فروشانی, غلام رضا جعفری

بررسی و رتبه بندی علوم و معارف در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهمهدی اسماعیلی صدرآبادی, نچمه کاظمی

ویژگی‌های ممتاز واژة الله از منظر معناشناختی و خوش‏نویسی

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهصادق ارشی, مرتضی حاجی مزدرانی, احمد محمدی اکمل

تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهعلی رضا قائمی نیا, محمد حسین شیرافکن