نخل در قرآن کریم

نام نشریهدوفصلنامه ترجمان وحی

نام نویسندهبهرام گرامی

بررسی میزان تطبیق ترجمه های معاصر با قرائت حفص از عاصم

نام نشریهدوفصلنامه ترجمان وحی

نام نویسنده صغری لک زایی – زهرا قاسم نژاد

ترجمه پژوهی قرآنی (بخش پانزدهم)

نام نشریهدوفصلنامه ترجمان وحی

نام نویسنده حسین عبدالرؤف – ترجمه و تحریر: بهاءالدین خرمشاهی

قرآن پژوهی

نام نشریهدوفصلنامه ترجمان وحی

نام نویسنده رودی پارت – ترجمه: شهرام تقی زاده انصاری