دوستی اسلام و مسیحیت

نام نشریهآفتاب امروز

نام نویسنده موریس یورمن – ترجمه سید علیرضا هاشمی زاده