بافت موقعیت و نقش آن در ترجمه‌ قرآن

پدیدآورعلی مطوریهدیه مسعودی ‌صدر

نشریهمطالعات قرآنی

شماره نشریه26

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات20

منبع مقاله

share 1281 بازدید

مقالات مشابه

تحلیل فرانقش بینافردی در نص و نقش آن در ترجمه قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهحسین بازوبندی, رضا مرادصحرایی

واكاوي اصول علمي ترجمه و تاثير آن در ترجمه هاي قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهحمید جلیلیان, مريم غضنفري, زهرا شيخي

بررسي نمونه هايي از انعكاس ايدئولوژي مترجمان در ترجمه قرآن

نام نشریهپژوهش های اسلامی

نام نویسنده محمد حسين قريشي - طاهر جهانجويان