طبع قلب از دیدگاه قرآن و روایات

پدیدآورعلی محمد میر جلیلیبتول حمیدی

نشریهعیون

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات23

منبع مقاله

share 1101 بازدید

مقالات مشابه

نقش سلامت قلب در سبک زندگی از منظر قرآن کریم

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای

نام نویسندهسیدهراضیه پورمحمدی, مرضیه عبدالله خانی

قساوت قلب

نام نویسنده حسين دانش - محمد مؤذني