تفسير لغوي سوره دهر در تفسير نمونه

پدیدآورسید رضا مؤدبفاطمه احمدي‌نژاد

نشریهمطالعات تفسيري

شماره نشریه25

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات16

منبع مقاله

share 2024 بازدید

مقالات مشابه

بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهسيدعبدالرسول حسيني زاده, فاطمه احمدی نژاد

بازنگری مبانی و روش تفسیر ادبی معاصر از منظر امین خولی

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمحسن قاسمپور, اعظم پویازاده, محدثه ایمانی

جایگاه تفسیر علمی و معیارهای آن در تفسیر نمونه

نام نشریهپژوهش های علم و دین

نام نویسندهمحمد مولوی, معصومه خلیلی

بنت الشاطی و ساماندهی تفسیر ادبی

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده محمدکاظم شاکر – نانسی ساکی

مقایسه دو تفسیر ادبی کشاف و تفسیر بیانی

نام نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

نام نویسنده آفرین زارع – احمد قاسمی

روش شناسی تفسیر ادبی – تاریخی قرآن در دوره معاصر

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسنده سیدمحمد موسوی مقدم – جنان امیدوار