قرآن و شهامت بيان عقيده

پدیدآورمجتبي پور جعفرياحمد حسني رنجبرسيميندخت شاكري

نشریهبینات

شماره نشریه85

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 1380 بازدید

مقالات مشابه

تطبیق معنایی "شجاعت" در قرآن و فرهنگ جاهلی

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهرمضان رضائی, یدالله رفیعی