معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

اثرپذیری بازرگان از جریان‌های عصری، در تفسیر قرآن

نام نشریهحسنا

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مریم جدادی

قواعد تفسير در تفسير صافى

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار

روش‏شناسى تفسير منهج الصّادقين

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار