حوزه معنایی «شکر» در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهعباس مصلايي پور, الهه تاجیک

عرفان امام خميني(ره) و جلوه هاي آن در تفسير عرفاني از قرآن كريم

نام نشریهپژوهشنامه متين

نام نویسندهعباس مصلايي پور, سيد محمد علي ميربلوكي