راهنمای اشتراک فصلنامه پژوهشهای قرآنی

متقاضیان محترم اشتراک می توانند با واریز بهای شماره های درخواستی به حساب جاری 2611 نزد بانک ملی ایران شعبه آخوند خراسانی مشهد (کد: 8517 ) به نام آقای حسن حکیم باشی و ارسال فرم تکمیل شده اشتراک به همراه اصل فیش بانکی به آدرس فصلنامه نسبت به اشتراک خود اقدام نمایند.

هزینه اشتراک :

تک شماره : 8000 ریال، دوره یکساله : 32000 ریال،

آدرس فصلنامه :

مشهد ـ چهارراه خسروی ـ دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ـ فصلنامه پژوهشهای قرآنی صندوق پستی 5991- 91337 تلفن و دورنگار : 2218105 ـ 0511

فرم اشتراک فصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام و نام خانوادگی:      

پست الكترونيكي :        
نام موسسه( اشخاص حقوقی ) :
نشانی دقیق :
شماره تلفن :  
کد پستی :    
وضعیت اشتراک : اشتراک جدید تمدید اشتراک شماره اشتراک :
شماره های درخواستی :
اشتراک یکساله : از شماره تا شماره تعداد نسخه :
تک شماره های : تعداد نسخه :
دوره صحافی شده سال : تعداد نسخه :
مبلغ واریزی :   ریال
شماره فیش :

 

بهترین راه دریافت فصلنامه اشتراک نشریه است.