شناسنامه مجله

صاحب امتیاز : دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

مدیر مسئول : سید عباس صالحی

سردبیر : احمد ترابی

مدیر داخلی : سید موسی صدر

نشانی : مشهد ـ چهارراه خسروی ـ دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ـ فصلنامه پژوهشهای قرآنی - صندوق پستی: 5991

تلفن و دورنگار : 2218105 ـ 0511

پايگاه اينترنتي : www.maarefquran.com

پست الكترونيك : pajuhesh_qr@yahoo.com و pajuhesh.qr@gmail.com